Privacyverklaring

1.1 Definities

In deze privacyverklaring worden bepaalde definities gebruikt. Hieronder treft u een toelichting op deze definities aan.

 • Creative Intuition B.V.
  De rechtspersoon met gelijkluidende naam, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3425.5599, gevestigd op: Appel acker 3, 1965 RN Heemskerk
 • Gebruiker
  Een particulier of zakelijke relatie, die gebruik maakt van één van de websites van Creative Intuition B.V. of die een overeenkomst aangaat/aangegaan is met Creative Intuition B.V..
 • de Overeenkomst
  Een mondelinge, schriftelijke of digitale overeenkomst tussen Creative Intuition B.V. en Gebruiker, zoals hiervoor gedefinieerd.

1.2 Algemeen

Indien u zich via de website van Creative Intuition B.V. aanmeldt, registreert of inlogt, kan Creative Intuition B.V. u vragen om persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats en E-mailadres.

Creative Intuition B.V. spant zich in om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en draagt er zorg voor dat alle gegevens zorgvuldig worden opgeslagen en beveiligd. Hierbij houdt Creative Intuition B.V. zich strikt aan de regels, zoals die zijn gesteld in de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG).

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens er worden verzameld, op welke wijze deze worden gebruikt en met welk doel. Het is van belang dat u deze informatie zorgvuldig leest.

1.3 Aanmelden / Registreren / Inloggen

Voor bepaalde onderdelen binnen onze dienstverlening dient u zich eerst te registreren. Na de registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij met u kunnen communiceren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, de facturering en de betaling alsmede om u een overzicht te kunnen geven van de producten en de diensten die u bij ons heeft afgenomen.

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen door Creative Intuition B.V. nooit aan derden worden verstrekt en evenmin worden gebruikt voor andere doeleinden dan beoogd in de Overeenkomst, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website dienen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.

Bij aanmelding via één van onze websites, kunnen wij u vragen om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

1.4 Cookies

Creative Intuition B.V. maakt gebruik van cookies. Cookies zijn nodig voor het inloggen in en het behoud van een sessie. Bij het aangaan van de Overeenkomst accepteert Gebruiker de toepassing door Creative Intuition B.V. van cookies en zal ten aanzien hiervan nimmer bij Creative Intuition B.V. aansprakelijkheid vorderen.

1.5 Gebruik, opslag en beveiliging van persoonsgegevens

Door een Overeenkomst aan te gaan met Creative Intuition B.V. verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dat zijn onder meer persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en bewaren (indien noodzakelijk) uitsluitend de persoonsgegevens, die rechtstreeks door uzelf aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. De gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor het nakomen van de Overeenkomst. Na het beëindigen van de Overeenkomst, worden de gegevens vernietigd binnen de daarvoor bij wet gestelde (bewaar)termijnen.

Uw gegevens worden mede gebruikt om individuele statistieken te maken ten behoeve van het beoordelen van de voortgang en het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van de websites van Creative Intuition B.V.. Creative Intuition B.V. neemt naar vermogen maximale voorzorgsmaatregelen om te voorkomen, dat derden ongeautoriseerde toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

1.6 Social Media Buttons

Creative Intuition B.V. gebruikt mogelijk enkele social media buttons, welke u kunnen doorverwijzen naar websites van derden. Creative Intuition B.V. kan niet garanderen dat derden op gepaste wijze met uw persoonsgegevens zullen omgaan en Creative Intuition B.V. neemt daar nadrukkelijk geen verantwoording voor. U wordt geadviseerd om de privacyverklaringen van de betreffende websites te lezen alvorens gebruik te maken van die websites.

1.7 Creative Intuition B.V. Nieuwsbrief

Creative Intuition B.V. kan u, geheel vrijblijvend, een nieuwsbrief aanbieden. Daarmee informeren wij u over onze producten en diensten. Voor de verspreiding van de nieuwsbrief wordt uw E-mailadres automatisch opgenomen in de verzendlijst van Creative Intuition B.V.. Elke nieuwsbrief bevat een link (opt-out), waarmee u zich kunt afmelden, indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.

1.8 Inzage in en wijzigen van uw persoonlijke gegevens

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of indien u inzage, aanpassing en/of de verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u te allen tijde contact met Creative Intuition B.V. opnemen, zowel telefonisch als schriftelijk.

1.9 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Creative Intuition B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Creative Intuition B.V. stelt u daar niet automatisch van op de hoogte. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Download

Privacyverklaring

Download privacyverklaring